STUDENT
VERKSAMHET

AKA/Studentansvarig 

 
VERKSAMHET

Handledarteam

LÄROSÄTE

Klinisk adjunkt/Klinisk lektor/ Studierektor Kursansvarig VIL-samordnare

1.

Verka i den blivande yrkesrollen med stöd av handledare. Ta parvis delansvar för ett begränsat antal patienter som följs under vårdepisoden. 
Tydliggör för medarbetare att studenten är en del av vårdteamet på enheten. Ge studenten stöd i lärandet samt pedagogiskt stöd till handledare vid behov. 
Handledarteamet ansvarar för att handleda studenter i par
Säkerställ att uppdaterade kontaktuppgifter & aktuell kursdokumentation tillgängliggörs för verksamheten.

2.

Planera för personcentrerad vård i samråd med patient, handledare & student.  Lär  i patientmötet för att uppnå lärandemålen.
Planera lärandeaktiviteter med peer learning & pedagogiska möten
Stöd studentens lärande & utveckling i sin yrkesroll. Vägled studenten genom återkoppling utifrån studentens behov & lärandemål.
Ge pedagogiskt stöd till AKA/studentansvarig & handledarteamet. Planera undervisning & seminarier i samarbete med AKA/studentansvarig.

3.

Genomför regelbundna avstämningar mot målplaneringen med handledare samt AKA. Använd loggbok.
Genomför regelbundna möten varje vecka med handledarteamet. Följ upp handledning, studentens lärande & måluppfyllelse.
Genomför regelbundna schemalagda avstämningar mot uppsatta lärandemål enligt arbetsordningen.
Ge stöd till VFU/VIL samt när särskilda behov uppkommer.

4.

Inför mitt- & slutbedömningen, träna på reflektion & självvärdering utifrån lärandemålen med hjälp av loggbok.
Inhämta underlag från handledarteam inför mitt- & slutbedömning. Använd loggbok. Vid risk att studenten inte når måluppfyllelse, meddela kontaktlärare.
Ge stöd för reflektion & självvärdering. För daglig loggbok. Ge AKA underlag inför studentens mitt- & slutbedömning. 
Ansvara för mitt- & slutbedömningar & ge stöd i användandet av loggbok som del av bedömningsunderlaget. Ansvara för åtgärdsplan vid risk för underkänt. 

5.

Kontakta i första hand AKA/studentansvarig vid bekymmer. Rapportera vid behov en utbildningsavvikelse i Händelsevis.
Kontakta kontaktlärare vid lärosätet vid en uppkommen utbildningsavvikelse.
Kontakta AKA/studentansvarig vid en uppkommen utbildningsavvikelse.
Ha beredskap för hanteringen av utbildningsavvikelser.